The Phu Beach Hotel โรงแรม 2 ชั้น 52 ห้องพัก อ่าวนาง จ.กระบี่ (พ.ศ. 2557)

The Phu Beach Hotel โรงแรม 2 ชั้น 52 ห้องพัก อ่าวนาง จ.กระบี่ (พ.ศ. 2557)

โรงแรม 2 ชั้น 52 ห้องพัก อ่าวนาง จ.กระบี่ (พ.ศ. 2557)

เจ้าของโครงการ : บริษัท วังทราย กรุ๊ป จำกัด (โดย คุณสุกัญญา พึ่งถิ่น)

ที่ตั้งโครงการ : ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่

Scroll to Top